ประชาสัมพันธ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ                                                                                  การคัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่หนึ่งและการป้องกันภาวะตั้งครรภ์เป็นพิษ