ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2566-2569


เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2566-2569 จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ มีมติแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ งาระปี พ.ศ.2566-2569 ดังนี้

  1. นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจนวงศ์                           ประธานอนุกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์        อนุกรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์แพทยืหญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร        อนุกรรมการ 

โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการการเลือกตั้งตามระเบียบของสมาคมฯอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

Download: ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง