สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ (ไทย) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2530 ใช้ชื่อในการก่อตั้งครั้งแรกว่า ชมรมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ (ไทย)" เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2544 และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยมีรายนามนายกสมาคมฯ เรียงตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายแพทย์กมล สังขวาสี
 2. พลเรือตรี นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
 3. นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจน์วงศ์
 4. แพทย์หญิงคุณหญิงเกษร วัชรพงศ์
 5. ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศรีประไพ แก้วโรจน์
 6. แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
 7. นายแพทย์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์
 8. แพทย์หญิงวิไลพร โพธิสุวรรณ
 9. นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ
 10. แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
 11. แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร
 12. นายแพทย์ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
 13. แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ (นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน)

ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2566-2569 มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งหมด 15 ท่าน และกรรมการกิตติมศักดิ์ 11 ท่าน รวมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งหมด 26 ท่าน