สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ (ไทย) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2530 โดยใช้ชื่อในการก่อตั้งครั้งแรกว่า ชมรมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ (ไทย)" เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2544  โดยมีประธานสมาคมฯ เรียงตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายแพทย์กมล สังขวาสี
  2. พลเรือตรี นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
  3. นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจน์วงศ์
  4. แพทย์หญิงคุณหญิงเกษร วัชรพงศ์
  5. ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศรีประไพ แก้วโรจน์
  6. แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
  7. นายแพทย์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์
  8. แพทย์หญิงวิไลพร โพธิสุวรรณ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน

     ปัจจุบันมีคณะกรรมการทั้งหมด 16 ท่าน และกรรมการกิตติมศักดิ์ 6 ท่าน รวมคณะกรรมการทั้งหมด 22 ท่าน
ขณะนี้ทางสมาคมฯ กำลังดำเนินเรื่องในการเปลี่ยนจากสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์(ไทย) เป็น สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย