รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2566 – 2569

Executive committee of Medical Ultrasonic Society of Thailand (MUST) year 2023 - 2026


 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.

รศ. พญ.ณัฐพร  ตั่นเผ่าพงษ์

นายกสมาคมฯ

2.

รศ. นพ.ธนพงศ์  พันธุ์พิกุล

ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ

3.

นพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย

อุปนายก/ประธานวิชาการ

4.

รศ. พญ.จตุรัตน์  กันต์พิทยา

อุปนายก

5.

ผศ. นพ.ธีระภัทร  เจริญวิทย์

เลขานุการ

6.

ผศ. นพ.ชินรัตน์  บัวงาม

ประธานวิชาการ

7.

ผศ. พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ

รองประธานวิชาการ

8.

รศ. พญ.วรรณวรางค์  ตีรสมิทธ์

รองประธานวิชาการ

9.

รศ. พญ.ชนิกานต์  ธิราวิทย์

รองประธานวิชาการ

10.

ผศ. พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม

รองประธานวิชาการ

11.

พญ.ภภรรัต  ตันติวุฒิกุล

รองประธานวิชาการ

12.

ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์  ผิวปลั่ง

เหรัญญิก

13.

พญ.เพียงบุหลัน  ยาปาน

วิรัชกิจ

14.

ผศ. นพ.กานต์  แตงเที่ยง

ปฏิคม

15.

นพ.ฐานิศวร์  ศักดิ์ศิรินุกูล

นายทะเบียน/WEBMASTER