รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2560 – 2563
Executive committee of Medical Ultrasonic Society of Thailand (MUST) year 2017 - 2020


1.       รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
Walailak Chaiyasoot, M.D.                        
นายกสมาคมฯ
President
2.    รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
Tuangsit Wataganara, M.D.
ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯสมาคม/ประธานวิชาการ
President-elect/Scientific Chairperson
3.   รศ.พญ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา
Jaturat Kanpittaya, M.D.
อุปนายก
Vice President
4.   นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย 
Somchai Siricharoenthai, M.D.
อุปนายก
Vice President
5.   ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์
Wanwarang Teerasamit, M.D. 
เลขาธิการ
Secretary
6.   อ.พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์
Shanigarn Thiravit, M.D.
เหรัญญิก
Treasurer
7.    อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
Duangkamon Prapruttam, M.D.
ประธานวิชาการ
Scientific Chairperson
8.    ผศ.นพ.ธนพงศ์ พันธ์พิกุล
Tanapong Panpikoon, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
9.    ผศ.นพ.กานต์ แตงเที่ยง
Kaan Tangtiang, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
10.    อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์
Noppadol Chaiyasit, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
11.    อ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์
Dhirapatara Charoenvidhya, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
12.    อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร
Thumanoon Ruanghaijatuporn, M.D.
วิรัชกิจ
International Affairs
13.    อ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
Natthaporn Tanpowpong, M.D.
ปฏิคม
Social Function
14.    อ.นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล
Surachate Siripongsakun, M.D.
เว็บมาสเตอร์
Webmaster
15    นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล
Thanis Saksirinukul, M.D.
นายทะเบียน
Registrar