ประชาสัมพันธ์

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ เรื่อง "Challenging Trends in Current Ultrasound 2019" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดการลงทะเบียน

        -  แบบฟอร์มการลงทะเบียน

        -  ตารางการประชุม

        - สารจากนายกสมาคมฯ

        - แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร