ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (online) เรื่อง "Advanced Ultrasound in Clinical Practice 2021" ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการประชุม

     - จดหมายแจ้งเปลี่ยนการประชุมฯ

     - แบบฟอร์มการลงทะเบียน

     - ตารางการประชุม

     - หนังสือเชิญประชุมถึงสมาชิก