ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางสมาคมฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากเดิม (onsite) เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (online) แทน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ส่วน ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงระงับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมไว้ก่อน ส่วนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ทางสมาคมฯ จะรีบดำเนินการเปิดการลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด 

จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย