ประชาสัมพันธ์ 

 ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom webinar) เรื่อง "Toward Transforming Routine Tasks into excellent Practice 2022" ในวันจันทร์ที่ 17 - วันอังคารที 18 มกราคม 2565 ลงทะเบียน โปรด CLICK>>>ลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - แบบฟอร์มการลงทะเบียน

          - ตารางการประชุม

          - สารจากนายกสมาคมฯ